World
WorldWorldWorld
WorldHome סגל קבוע   מורים מן החוץ  סגל לפי תחומי מחקר
 
תחומי המחקר שם + תואר
פוליטיקה גלובאלית 1.
פוליטיקה של מזרח אירופה וסיום מלחמות 2.
פרופ' ניסן אורן (אמריטוס) 
1.  תיאוריות של יחב"ל
2.  תיאוריית השלום הדמוקרטי
3.  המפגש של תיאוריה ופוליטיקה
4.  אתיקה ויחסים בין לאומים
ד"ר פיקי איש שלום  
מדיניות חוץ ובטחון של בריטניה בעידן שתי מלחמות עולם 1.
מדיניות החוץ של ישראל 2.
מודיעין ויחסים בין-לאומיים 3.
בטחון לאומי 4.
פרופ' אורי ביאלר (אמריטוס) 
משפט בינלאומי ומוסדות בין-לאומיים  
פרופ' נסים בר-יעקב (אמריטוס) 
שיתוף פעולה איזורי 1.
תיאוריות של היחב"ל 2.
ד"ר גליה בר-נתן 
משפט כללי בינלאומי (בדגש על דיני ארגון הסחר העולמי) 1.
משפט בינלאומי פומבי (בדגש על טרובונלים ויישוב סכסוכים) 2.
פיתוח בינלאומי 3.
ניתוח כלכלי של המשפט הבינלאומי 4.
פרופ' תומר ברודי 
פוליטיקה השוואתית 1.
מדינה וחברה בעולם השלישי בפרט במזה"ת 2.
יחסים בין קבוצות אתניות ולאומיות 3.
סכסוך ושלום 4.
פרופ' אורן ברק 
פירוק ובקרת נשק 1.
משטרי בטחון בינ"ל 2.
דיני נשק ודיני בקרת נשק 3.
מדיניות החוץ והבטחון של ישראל 4.
ד"ר איתן ברק 
משפט בינלאומי ומוסדות בין-לאומיים 1.
איכות הסביבה והמשפט הבינלאומי 2.
איחוד אירופה והמשפט הבינלאומי 3.
פרופ' משה הירש 
ההיסטוריה של מדיניות החוץ הישראלית 1.
סטטוס המעצמה הגדולה במערכת הבינלאומית 2.
ד"ר גדי היימן
כלכלה פוליטית בינלאומית 1.
מוסדות וארגונים בינלאומיים 2.
הסכמי סחר והשקעות 3.
אינטגרציה אזורית 4.
פרופ' יורם הפטל
אידיאולוגיה ומדיניות חוץ ובטחון ציונית ביישוב ובישראל 1.
היסטוריה של היחב"ל במאות ה-י"ט והכ' 2.
סיבות לפריצת מלחמה 3.
פרופ' יוסף הלר (אמריטוס)
משפט האיחוד האירופאי 1.
משפט בינלאומי פומבי 2.
משפט בינלאומי כלכלי ומסחרי 3.
יישוב סכסוכים בינלאומיים 4.
משפט וגלובליזציה 5.
ד"ר גיא הרפז 
תיאוריה של היחב"ל 1.
דרום מזרח אסיה 2.
כלכלה פוליטית 3.
פסיכולוגיה פוליטית 4.
פרופ' יעקב ורצברגר 
מסחר בינלאומי: תיאוריה ומדיניות בינ"ל 1.
ארגונים כלכליים בין-לאומיים 2.
אינטגרציה כלכלית אירופאית 3.
פרופ' אלפרד טוביאס 
קומוניקציה בינ"ל 1.
מו"מ בין מדינות 2.
יחסים בין תרבותיים 3.
מערב אירופה 4.
פרופ' ריימונד כהן (אמריטוס)
מיקרו-פוליטיקה וממשליות 1.
אוטו-אתנוגרפיה וכתיבה סיפורית בפוליטיקה 2.
רגשות בפוליטיקה והקשר בין אדם למקום 3.
ד"ר עודד לוונהיים 
המלחמה הקרה במזרח התיכון 1.
פיתוח בעולם השלישי 2.
הפוליטיקה של הגלובליזציה 3.
ד"ר גיא לרון 
משפט בינ"ל ומוסדות בינ"ל 1.
דיני הים 2.
אוטונומיה 3.
פרופ' רות לפידות (אמריטוס)
פוליטיקה השוואתית 1.
תהליכי קונפליקט 2.
ד"ר דן מיודובניק 
הגות פוליטית בינלאומית 1.
סוציולוגיה של היחב"ל 2.
דיפלומטיה ופוליטיקה בינ"ל 3.
מדיניות החוץ של ישראל 4.
פרופ' ששון סופר (אמריטוס)
יחב"ל במזה"ת 1.
אש"ף והפלסטינים 2.
המערכת הבין-ערבית 3.
פרופ' אברהם סלע 
אסטרטגיה גלובאלית 1.
צבא ואתיקה 2.
הצבא הסובייטי 3.
פרופ' אמנון סלע (אמריטוס)
משפט בינ"ל ומוסדות בין-לאומיים 1.
מדיניות החוץ של ארה"ב 2.
פרופ' מיכל פומרנץ (אמריטוס)
תיאוריות של היחב"ל 1.
הממד הנורמטיבי ביחב"ל 2.
חקר השלום 3.
יחב"ל של אמריקה הלטינית 4.
פרופ' אריה קצוביץ 
דיפלומטיה אירופאית במאות ה- 19 וה- 20 1.
מדיניות חוץ בריטית 2.
הדיפלומטיה הציונית 3.
פרופ' נורמן רוז (אמריטוס)


 

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
 
The Hebrew University of Jerusalem Department of International Relations