בר נדל

כלכלה פוליטית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג' 14:30-15:30
bar.nadel@mail.huji.ac.il