בר נדל

כלכלה פוליטית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ב' 12:00-13:00 (סמסטר א')
bar.nadel@mail.huji.ac.il