אביר גיטלין

שיטות וגישות ביחב"ל ובמדע המדינה
גישות מחקר וסטטיסטיקה
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ג', 14:15-15:15 (סמסטר א'), יום ד' 10:30-11:30 (סמסטר ב')
abir.gitlin@mail.huji.ac.il