עדיה קיסוס

משפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים
adaya.kisos@mail.huji.ac.il