מלגת עתיד בעברית (תשפ"א)

מלגת עתיד בעברית (תשפ"א)
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מכוונת לנשים ולגברים כאחד

אנו שמחים להודיע על תכנית מלגות "עתיד בעברית" למועמדים שיירשמו לדוקטורט בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים לשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021). המלגות נועדו לאפשר לתלמידי מחקר מצטיינים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר.
המועמדים למלגה יעברו הליך מיון ושיפוט של הפקולטה.
המלגה
הגשת המועמדות לשנת תשפ"א (2020-2021) פתוחה לתלמידים שיהיו תלמידי תואר שלישי בשנת תשפ"א. יכולים להגיש למלגה מי שנרשם לדוקטורט בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, החל מסמסטר ב' תש"ף ועד סמסטר א' תשפ"א.
יש להירשם ברשות לתלמידי מחקר עד 1 ביולי 2020.
תלמידים זכאים למלגה לכל היותר למשך 4 שנים. גובה המלגה השנתית יהיה כ- 60,000 .₪
המלגה תשולם החל מאוקטובר של כל שנה, בתשלומים חודשיים, עד סוף ספטמבר או במועד סיום המלגה או עד לאישור הדוקטורט (המוקדם מבניהם).
המשך הענקת המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת המלגות של הפקולטה תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאיה באופן המצופה.
שילוב עם מלגות אחרות:
המלגאים יכולים לקבל מלגות מיותר ממקור אחד ובתנאי שסך המלגות בשנה נתונה, לא יעלה על תקרת המלגה המותרת על פי תקנון מלגות הנמצא בקישור:
https://openscholar.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/mihya_ma_dr...
מן הראוי לציין כי במידה והמלגאי יזכה במלגה דומה ממקור אחר אזי יצטרך להחליט באיזו מלגה הוא בוחר.
הגשת מועמדות יש למלא את טופס הבקשה למלגה (בהקלדה ולא בכתב יד) ולצרף את כל המסמכים הדרושים.
יש לחתום על כתב ההתחייבות המצורף לטופס.
מועד אחרון להגשה: 1.7.2020 . באתר המלגות http://scholarships.huji.ac.il