מור לינק

שיטות מחקר א'
קריאה מודרכת וכתיבה מדעית
חדר 3423א'
שעת קבלה: יום ד', 9:15-10:15 (סמסטר א')
morr.link@mail.huji.ac.il